අපි ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු තරු පහේ හෝටල් සමාජය රාජකීය උද් යානය . අපගේ හෝටලය පිහිටා ඇත්තේ ගුවන් තොටුපලේ සිට මිනිත්තු 15 ක් සහ නගර මධ් යයේ සිට මිනිත්තු 5 ක් ඇතුළත විල් සහිත සුන්දර උද් යානයක ය. විශේෂාංග: සුවපහසු කාමර 28 ක්, උද් යානයේ සහ නගරයේ විචිත් රවත් දර්ශනයක් සහිත සුවපහසු අවන්හලක්, තටාකයක් සහිත ස්පා, සෝනා සහ ජිම්. අපේ සංකීර්ණයේ ගිම්හාන තට්ටුවක් සහ විශාල එළිමහන් තටාකයක් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් Banquet halls , Convention hall වල සේවාවන් ලබා දෙන්න. ස... තවත් හදාරන්න

කාමර

විශේෂ දීමනා

සේවාවන්

ඡායාරූප